Balans mellan arbete och övrigt liv

Att balansa är att utveckla sin förmåga att förena arbetsliv och övrigt liv så gott det går. BALANSA är att verktyg för att öka både organisationens, chefernas och medarbetarnas förmåga att balansera arbete och övrigt liv. Med BALANSA lyfts frågorna in strukturerat och medvetet på arbetsplatsen istället för att hålla dem utanför. BALANSA berör ledning, styrning, delaktighet, kommunikation, mandat, fördelning av arbetsuppgifter, resursfördelning och ansvar.

Utvecklingen av BALANSAmodellen i sin helhet bygger på tre huvudinsatser: Medvetandegöra kunskap, Casesamtal och en struktur för ansvarsfördelning och dokumentation som gör den anpassningsbar till befintliga ledningssystem. Casesamtal är en metod där arbetsgrupper samtalar strukturerat utifrån ett framtaget dilemma – olika synsätt på hur man kan hantera en viss fråga i skärningspunkten mellan arbete övrigt liv. Casesamtalen är uppbyggda på fem forskningskriterier; relevanskriterium, etiskt fokus, kommunikativt kriterium, pedagogiskt kriterium, generaliseringskriterium. För närvarande finns ett 40-tal forskningsbaserade casesamtal. Valet av vilka casesamtal anpassas efter organisation och arbetskultur. Modellen innehåller också en nulägesmätning innan processen sätts igång och en ny lägesmätning efter att tre workshops genomförts.

Målet är att utveckla medarbetarnas förmåga att ”balansa” – vilket är en kompetens!

BALANSA-aktiviteter under ledning av certifierade handledare

BALANSA utveckling – Systematiskt utvecklingsarbete under ett år som utvecklar ledar- och medarbetarskap

 1. Inledande seminarium med berörda chefer
 2. Workshop 1 Chef och medarbetare
  • Inledning
  • Case 1 – gruppövning
  • Gemensam reflektion
  • Case 2 – gruppövning
  • Gemensam reflektion
  • Sammanfattning
 3. Workshop 2 Chef och medarbetare
  • Inledning – reflektioner sedan förra workshopen
  • Case 3 – gruppövning
  • Gemensam reflektion
  • Sammanfattning
 4. Workshop 3 Chef och medarbetare
  • Inledning – reflektioner sedan förra workshopen
  • Case 4 – gruppövning
  • Gemensam reflektion
  • Sammanfattning
 5.  Gemensam reflektion med inblandade chefer

BALANSA basic – Workshop som ger insikt i dilemmat att hitta balans mellan arbetsliv och övrigt liv

 1. Workshop Chef och medarbetare
  • Inledning
  • Case 1 – gruppövning
  • Gemensam reflektion
  • Case 2 – gruppövning
  • Gemensam reflektion
  • Sammanfattning

Inspirationsföreläsning med Cecilia Nahnfeldt, forskare bakom BALANSA 

Individuell coachning med syfte att utveckla förmågan att balansera arbetsliv och övrigt liv