Vi utvecklar hållbara arbetsplatser

Balansateamets konsulter har alla gedigen ledarerfarenhet från olika branscher och är utbildade coacher för både individer och team samt ett coachande ledarskap.

Utöver att vi är certifierade Balansa-handledare har vi certifikat inom olika metoder och verktyg som bland annat IDI, Extended DISC, EQ-i 2.0, EQ 360.

Den röda tråden i våra uppdrag är att utveckla hållbara ledare, medarbetare, arbetsplatser och effektiva team med en genuint bra arbetskultur, detta genom coachning både individuellt och i grupp. Våra uppdragsgivare finns inom både offentlig sektor och näringslivet.

Vad är BALANSA?

BALANSA är en modell för att öka både organisationens, chefernas och medarbetarnas kompetens och förmåga att ”balansa”, dvs att balansera arbete och övrigt liv.

Modellen används för att på ett konkret och systematiskt vis utveckla ett arbetssätt och en kultur som främjar möjligheten att balansa. Med BALANSA lyfts svåra frågor kring utmanande situationer in strukturerat och medvetet på arbetsplatsen istället för att hålla dem utanför.

När man använder BALANSA berörs ledning, medarbetaransvar, arbetskultur, kommunikation, delaktighet, mandat, resursfördelning, ömsesidig respekt och omsorg om varandra.

Utvecklingen av BALANSA-modellen i sin helhet bygger på tre huvudinsatser:
– medvetandegöra kunskap
– casesamtal
– en struktur för ansvarsfördelning och dokumentation som gör den anpassningsbar till befintliga ledningssystem

Hur går det till?

Vi har workshops där vi använder casesamtal kring olika dilemman. Under ett casesamtal tränar arbetsgruppen strukturerat på att
– lyssna aktivt
– reflektera
– föra en dialog på ett respektfullt sätt
Här framkommer ofta olika synsätt på hur man kan uppleva och hantera en viss fråga i skärningspunkten mellan arbete och övrigt liv eller i en situation där arbetsuppgifter krockar.

Medarbetarna lär av varandras erfarenheter och värderingar och lär känna varandra på ett djupare plan, vilket skapar tillit som gör att man vågar öppna upp, visa omsorg om varandra och vågar be om hjälp när dilemman uppstår i ens liv.

Casesamtalen är uppbyggda på fem forskningskriterier; relevanskriterium, etiskt fokus, kommunikativt kriterium, pedagogiskt kriterium, generaliseringskriterium.

Modellen kan även innehålla en nulägesmätning innan processen sätts igång och en ny lägesmätning efter att ett antal workshops har genomförts.

Målet är att utveckla medarbetarnas kompetens och förmåga att ”balansa”.

Balansa-podden

Vi spelade under våren 2020 in tolv avsnitt där vi samtalar kring Balansa och det komplexa samspelet mellan arbetsliv och övrigt liv.

Vi tar bland annat upp hur en ökad förväntan på professionalitet, tillgänglighet och effektivitet ställer nya krav både på organisationer och på anställda. Dessa ämnen är fortfarande aktuella och här kan du lyssna direkt för att få en ökad förståelse för Balansa.

Catarina
Thuning

Mobil: 070-320 28 63
catarina@balansa.se

LÄS MER

Sara
Kremsl

Mobil: 070–590 83 68
sara@balansa.se

LÄS MER

Chatarina Israelsson

Mobil: 076-392 14 33
chatarina.i@balansa.se

LÄS MER